(021) 49 79 61 41 - 49 79 61 32
ساعت کاری : در تمامی ساعات هفته

دانستنی در مورد کبد چرب

انتقال خون بین گروه های خونی مختلف

تست پاپ اسمیر

تست غربالگری

نحوه پاسخ دهی به آزمایشات